Eymard-Baptistehoeve
Geert Verpoorten
Hoog Kattenbos 17
3920 Lommel

Tel/Fax: +32 (0) 11 555 523
GSM: +32 (0) 472 701 367

Lidmaatschap en algemene voorwaarden vzw Zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld

Ondergetekenden:

1. vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld:

Hoog Kattenbos 17
Lommel 3920
hetgroeiveld@gmail.com
+32 (0) 472 701 367
Rekeningnummer: IBAN nummer BE87 7310 4827 9194
BTW nummer voor kleine ondernemingen:

2. TOEGETREDEN LID vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld:

Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
WhatsApp-nummer:

Het lidgeld

Het lidgeld bedraagt 50 euro per maand, betalend via automatische maandelijkse betalingsopdracht of domiciliëring op Rekeningnummer: IBAN nummer BE87 7310 4827 9194
Je kan als persoon of als gezin lid worden van Het Groeiveld.

Wat krijg je ervoor terug?

Het bedrag van 50 euro per maand komt overeen met 50 punten, 1 punt komt overeen met 1 euro.
Een volledig jaar lid zijn (12 maanden * 50 euro / maand = 600 euro = 600 punten.)

Ieder toegetreden lid heeft de kans om deze punten in te zetten voor zowel de zelfoogsttuin als voor alles wat met beleving en zorg te maken heeft. Dit zal berekend worden aan de hand van bonnetjes, zodat je altijd kan volgen wat er besteed kan worden. 

Aan elke groente en elk kleinfruit kan een bepaald aantal punten worden besteed afhankelijk van de productie en het tijdstip van de oogst. Prijzen worden meegedeeld via de groepswhatsapp van de zelfoogsttuin of zijn beschikbaar in de winkel.
Deze punten kunnen ook gebruikt worden voor de opvang 
en/of begeleiding van kinderen, jongeren of volwassenen en natuurlijk ook voor al de activiteiten die verbonden zijn aan de vzw en waar vergoedingen tegenover staan.

De punten kunnen worden opgespaard en dus ook in een nieuwe maand worden ingezet. Zo kunt u uw lidmaatschap optimaal benutten.

Recht op ontbinding:

1. Stopzetting en ontbinding van het lidmaatschap is als toegetreden lid als ook de bijbehorende betaling op ieder moment mogelijk zonder opzegtermijn en opzegvergoeding. Voor betalingen die nog niet volbracht zijn van voor de stopzetting wordt een factuur in rekening gebracht en bij laat tijdige betaling ook de nodige administratiekosten 25 euro en nalatigheidsinteresten (3 %) . Voor iedere nieuwe maand die begonnen is zal ook het daarbijbehorende lidgeld moeten betaald worden.

2. Er worden geen lidgelden terugbetaald.

3. Wij als vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld hebben het recht de overeenkomst te ontbinden en de samenwerking stop te zetten zonder dat wij aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen die dit met zich kan mee brengen.

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld als ook op de uitbater van het land en tuinbouwbedrijf de Lommelsehoevewinkel met als BTW nummer BE 0863 183 105.

2. Ieder lid verbindt er zich ook toe elke wijziging van diens administratieve gegevens onmiddellijk en schriftelijk per e-mail naar hetgroeiveld@gmail.com te zullen kenbaar maken. Indien niet, dan kan vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet bezorgen van noodzakelijke informatie.

3. Al de toegetreden leden houden zich aan de veiligheidsvoorschriften die nodig zijn om veiligheid van zowel zichzelf, als ieder ander persoon, dier en plant te respecteren. Hierbij volgen ze de richtlijnen op die door zowel ons als vzw of iedere andere instantie van dierenwelzijn en voedselveiligheid opgelegd worden als ook de Lommelsehoevewinkel met als BTW nummer BE 0863 183 105.

4. Zowel de natuur als de aanwezige planten en dieren worden met respect behandeld en iedere vernielzucht zal worden beboet, oogstresten mogen enkel achter gelaten worden op de daar voor toegelaten plaatsen, ander afval mag niet achter gelaten worden, alsook mogen er geen producten, zaden, planten, meststoffen enz gebruikt worden waar geen toestemming voor is gegeven en die het certificaat van de biologische landbouw in gevaar kan brengen. Het niet opvolgen van deze richtlijn zal zware boetes met zich mee brengen ten laste voor de perso(o)n(en) die deze overtreding begaat of de verantwoordelijke voor deze perso(o)n(en).

5. Het parkeren van de voertuigen en fietsen moet op de afgesproken plaatsen gebeuren zodat alles in alle veiligheid kan verlopen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

6. Een land- en tuinbouw bedrijf is geen speeltuin, zo mogen enkel de plaatsen mogen betreed worden die toegankelijk zijn voor de groenten en kleinfruit die mogen geoogst worden en bij ieder evenement de gebouwen die op dat moment mogen betreed worden. Ieder toegetreden lid is verantwoordelijk voor iedere andere persoon die meegebracht wordt naar de zelfoogsttuin. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Het is niet toegelaten dieren laten te lopen rondlopen in de tuinen en de gebouwen.

7. Het zelfoogsten gebeurt volgens de richtlijnen die opgedragen worden, er wordt enkel geoogst wat toegelaten is volgens de opgelegde regels, ook naar hoeveelheid met respect voor de andere zelfoogstleden.

8. Ieder zelfoogstlid mag erop toekijken dat de richtlijnen door ieder ander lid en zelfoogstpersoon opgevolgd worden zoals voorgeschreven.

9. Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) vanuit de vzw zorg- en belevingsboerderij. Wij zijn zowel als vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld als ook de Lommelsehoevewinkel niet verantwoordelijk voor ongevallen en alles wat hiermee in verband staat.

10. Ieder toegetreden lid is ook verplicht een BA verzekering te hebben, wat behoort tot de standaard verzekeringen.

11. Ieder toegetreden lid die andere personen meebrengt om zelf te oogsten of naar evenementen enz is verantwoordelijk voor deze perso(o)n(en) om alle veiligheidsvoorschriften zoals hierboven vermeld te respecteren. Ook voor beschadigingen die deze persoon perso(o)n(en) zouden aanrichten ligt volledig in verantwoordelijkheid van het aangesloten lid zelf.

12. Het is de leden niet toegestaan zaken die binnen het complex in eigendom zijn van vzw Het Groeiveld als ook de Lommelsehoevewinkel, te verontreinigen, te beschadigen of te vernielen.

13. Het voederen van de dieren is niet toegestaan, enkel als hier een uitdrukkelijke goedkeuring voor is.

14. vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant of deelnemer lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

15. vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

16. Indien vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

17. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

18. Indien er foto’s worden genomen tijdens zelfoogstmomenten of evenementen mogen deze gebruikt worden op de website en ieder socialmediakanaal dat rechtstreeks verband houdt met de vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld. Indien dit niet mag, moet het expliciet vermeld worden bij het ondertekenen van dit intern contract.

19. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

20. Grote inhoudelijke wijzigingen zal vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld zoveel mogelijk vooraf aan de leden meedelen.

21. Rechten van de klant of deelnemer uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van al de voorwaarden gerespecteerd worden. Anderen laten oogsten op naam van de deelnemer is toegestaan mits al de voorwaarden gerespecteerd worden.

22. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

23. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

24. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

25. De Belgische rechter in het arrondissement waar vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

26. Wij hebben het recht om de nodige camerabewaking te voorzien ter preventie van alle vernielzucht en diefstal.

27. Indien bij bestellingen er producten niet tijdig opgehaald worden en er een kwaliteitsverlies is of totaal verlies zullen deze producten toch aangerekend worden volgens het puntensysteem en/of de prijs die op dat moment hanteerbaar was.

28. Om de groenten en kleinfruit de juiste groeiomstandigheden te geven zullen er momenten zijn dat beregening zal opstaan net zoals alle andere werkzaamheden die nodig zijn om de juiste groeiomstandigheden en productie te voorzien. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden dat hier dan tijdelijk niet van geoogst kan worden.

29. De juiste werking van het puntensysteem en de berekening zullen naar de toekomst toe verder geoptimaliseerd worden om het overzichtelijk en vlot te laten verlopen.

30. Het materiaal dat gebruikt zal worden voor de oogst van de producten zal naar de toekomst verder uitgebreid worden afhankelijk van de leden om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen.

31. vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Voor de al bestaande leden zal dit ook kunnen via mededelingen via de whatsappgroep van de zelfoogsttuin.

Hoe werkt het?

Openingsuren

Gelieve de openingsuren strikt te volgen met alle respect voor ons die dit project mogelijk maken, ook wij, de dieren, de planten en de natuur verdienen de nodige rust.
Iedere overtreding wordt gezien als diefstal en zal dus ook beboet worden.

Tijdens de uren van de zorg- en belevingsboerderij is de zelfoogsttuin open en ben je van harte welkom. Van april tot 31 oktober:
maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 18 uur
zaterdag van 8 uur tot 14 uur

(Wanneer er veel leden zijn en wanneer er veel geoogst kan worden zal dit verder uitgebreid worden tot 16 uur op zaterdag en tot 20 uur op weekdagen. Dit zal meegedeeld word via de website of via de groepswhatsapp van de zelfoogstuin.)

Bij hittedagen bij een temperatuur vanaf 30 graden mag er enkel geoogst worden tussen 8 uur en 11 uur en van 17 uur tot 20 uur tijdens weekdagen en op zaterdag tussen 8 uur en 12 uur.
Dit om de planten te beschermen tegen oogstschade en ook om de kwaliteit te garanderen van het geoogste product. Dit zal meegedeeld worden 
via de groepswatsapp van de zelfoogstuin.

Ook worden er minstens 1 à 2 keer per maand op woensdagen, zaterdagen en zondagen speciale evenementen georganiseerd, waarbij je betrokken wordt bij het zaaien, planten en onderhouden van gewassen (en het verzorgen van dieren, vooral tijdens de winter maanden).

Vanaf november tot april zullen er minder groenten en geen kleinfruit te oogsten zijn, dan zal de nadruk meer komen te liggen op beleving met de dieren en andere evenementen.
In die periode zullen de openingsuren ook aangepast worden afhankelijk van het aantal leden, de te oogsten groenten en de evenementen die plaatsvinden.

Indien je de biologische groenten en kleinfruit niet (altijd) zelf wil of kan oogsten, kan je toch lid worden en dan wordt het voor je geoogst en klaargezet. Het doel is wel dat je betrokken wordt bij de beleving van de natuur.

Er wordt een Whatsappgroep aangemaakt waarin de leden van de vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld enerzijds op de hoogte gehouden worden van de laatste nieuwtjes van evenementen en anderzijds van de groenten en kleinfruit die er op dat moment geoogst kunnen worden.
Enkel de vzw zorg- en belevingsboerderij Het Groeiveld zal berichten kunnen plaatsen in deze groep.

Contact dient altijd te verlopen via onderstaande gegevens en zijn pas officieel bij ontvangst van goedontvangstbericht.

vzw zorg- en belevingsboerderij het Groeiveld
Hoog Kattenbos 17
3920 Lommel
hetgroeiveld@gmail.com
gsm: +32 (0) 472 701 367

Begindatum:

Gelezen en goedgekeurd:

Toegetreden lid: